UV-Leuchtenhalter für UV-LED-Lampe von VGR-800

UV-Leuchtenhalter für UV-LED Lampe